Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

Καταστατικό Συνεταιρισμού

Παρακάτω διαβάζετε μια περίληψη του καταστατικού μας.

Προσαρμοσμένο στις διατάξεις του νέου Νόμου 1667/86. Περί Αστικών Συνεταιρισμών,

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο παρών Συνεταιρισμός συστήθηκε την 12.01.1952 σύμφωνα με το Ν.602/1941 και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα βάσει του ισχύοντα καταστατικού του, το οποίο τροποποιήθηκε ανάλογα προκειμένου να εφαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.1667/86 περί Αστικών Συνεταιρισμών.

Η επωνυμία του είναι ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ και ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε -  ΣΥΝ.ΠΕ.΄΄

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΕΔΡΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στην Αθήνα, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει εμπορική και παραγωγική ιδιότητα και στοχεύει στην βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής  θέσεως καθώς και στην πνευματική – ηθική ανάπτυξη  των μελών του.

Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει ανάλογα το αντικείμενο της δραστηριότητάς του, το οποίο έχει ενδεικτικά ως τα εξής:

α) Προμηθεύεται χονδρικώς (ή δέχεται τη διάθεσή τους μέσω αυτού για λογαριασμό τρίτων), διαφορά είδη βιοτικής ανάγκης (τρόφιμα, είδη ιματισμού. είδη υπόδησης, οικιακής χρήσης, ηλεκτρικά είδη, ταξιδιού, εξοχής κ.λ.π) καθώς και όποια άλλα, αναγκαία από το σύγχρονο τρόπο ζωής, είδη κ.λ.π από Εμπορικές. Βιομηχανικές, Γεωργικές, Συνεταιριστικές κ.λ.π Επιχειρήσεις, οργανισμούς ή Καταστήματα, του εσωτερικού, τα οποία διαθέτει μέσω των πρατηρίων του λιανικώς στα μέλη του, τοις μετρητοίς ή με πίστωση.

β) Προμηθεύει τα μέλη του με τα προαναφερόμενα είδη, μέσω συμβλημένων με αυτόν καταστημάτων κ.λ.π. ως άνω, τοις μετρητοίς ή με πίστωση (Σύστημα Διατακτικών – Κουπονιών).

γ) Ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις με ανάλογο σκοπό ή και προσχωρεί σε κοινοπραξίες ή ενώσεις αυτών.

δ)  Συμβάλλει στην προώθηση και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας, συμμετέχει ή συνεργάζεται με τις οικείες ενώσεις ή Οργανισμούς και ενισχύει την προσπάθεια για την δημιουργία και την ανάπτυξη ανοιχτών Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

Συνεταίροι μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε καθώς και οι υπάλληλοι του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ.

Οι συνεταίροι δεν επιτρέπεται να είναι μέλη άλλου συνεταιρισμού στον ίδιο τόπο, ο οποίος θα επιδιώκει τον ίδιο κύριο σκοπό.